Публічна оферта

Затверджено Наказом
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Конкуерор» від 12.08.2021 р. № 7

ДОГОВІР
(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)
ПРО УЧАСТЬ В АЗАРТНІЙ ГРІ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНКУЕРОР», ідентифікаційний код юридичної особи 43406013, юридична адреса: Україна, 03134, місто Київ, вул. Трублаїні, будинок 2А, офіс 305, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України на підставі Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, що видана Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей 15.04.2021 р. відповідно до Рішення про видачу Ліцензії № 141 від 07.04.2021 р.) (надалі – «Організатор» або «Компанія»), з однієї сторони, та фізична особа, яка на момент укладення цього Договору про участь в азартній грі (надалі – «Договір») досягла 21-річного віку, має повну цивільну дієздатність та не внесена до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та яка за власним бажанням користуються сайтом https://vulkancasino.ua (надалі – «Веб-сайт») або мобільним додатком Vulkan Casino (надалі – «Мобільний додаток») для участі в азартних іграх (надалі – «Гравець» або «Клієнт»), з іншої сторони, надалі разом іменуються – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», попередньо ознайомлені з загальними вимогами до чинності цього правочину та положеннями законодавства України у сфері азартних ігор та фінансового моніторингу, уклали цей Договір про наступне:

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Азартна гра – будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення Гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності Гравця.

Виграш (приз) – кошти, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до Договору та Правил.

Відповідальна гра – базовий принцип організації та проведення азартних ігор, що передбачає здійснення організаторами азартних ігор заходів до попередження та мінімізації негативних наслідків участі фізичної особи в азартній грі, а також заходів, спрямованих на організацію самообмежень і самоконтролю для гравців.

Гравець – фізична особа, яка на момент участі у грі досягла 21-річного віку, має повну цивільну дієздатність та не внесена до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, не перебуває у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння, не визнана Організатором небажаною, не має інших законодавчих обмежень на участь у грі, яка за власним бажанням бере участь в азартній грі на Веб-сайті, уклала Договір та безумовно погоджується з Правилами.

Закон – Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року №768-IX.

Закон про фінансовий моніторинг – Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 6 грудня 2019 року № 361-IX.

Клієнтський рахунок – рахунок, який відкривається Гравцеві для участі в азартних іграх на Веб-сайті та є частиною онлайн-системи Організатора, що забезпечує Гравця повною інформацією про його дії, угоди, укладені з Організатором, баланс електронних грошових замінників, а також містить інформацію, необхідну для ідентифікації Гравця.

Ліцензійні умови – Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет, Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2020 р. № 1341.

Ліцензія – Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видана Організатору Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей 15.04.2021 р. відповідно до Рішення про видачу Ліцензії № 141 від 07.04.2021 р.

Мобільний додаток – програмне забезпечення, призначене для роботи на мобільних пристроях на різних операційних системах (IOS, Android, та інші), за допомогою якого Гравець може отримувати доступ до функціоналу Веб-сайту з мобільного пристрою. У цьому Договорі використовується загальний термін «Веб-сайт».

Онлайн-система організації та проведення азартних ігор (онлайн-система) – сукупність технічних, програмних та програмно-апаратних засобів, що забезпечує (у тому числі в мережі Інтернет) організацію та проведення азартних ігор, збір даних про прийняті ставки, їх облік та реєстрацію, визначення, облік та виплату виграшів (призів), а також здійснення інших операцій, пов'язаних з організацією та проведенням азартних ігор, та зберігання відповідної інформації;

Оферта – пропозиція Гравцю укласти цей Договір з урахування викладених у ній умов, зразок якої розміщений на Веб-сайті Організатора.

Політика приватності – документ, затверджений Організатором, у якому Організатор повідомляє про обробку персональних даних Користувачів, зокрема, про категорії даних, які збираються, цілі та правові підстави для їхньої обробки, а також права суб’єктів персональних даних та порядок їх реалізації. Політика приватності Організатора доступна за посиланням: https://vulkancasino.ua/uk-ua/privacy-policy.

Послуги – послуга або декілька послуг у сфері азартних ігор, а саме: організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Правила – Правила азартних ігор Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНКУЕРОР», які визначають детальний опис порядку та особливостей здійснення Організатором діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет з використанням веб-сайту https://vulkancasino.ua/. Правила доступні за посиланням: https://vulkancasino.ua/uk-ua/terms-and-conditions.

Ставка – грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються Гравцем Організатору, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу).

Уповноважений орган – Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Будь-які інші терміни розумінні Закону, а також відповідно до загальнопоширеного значення у сфері азартних ігор.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України і може бути укладеним лише шляхом приєднання до нього в цілому.

2.2. Для можливості укладення цього Договору Організатор підтверджує, що має право на здійснення діяльності щодо організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет відповідно до Закону на підставі Ліцензії.

2.3. Гравець гарантує, що на момент укладення цього Договору він досяг 21 року, має повну цивільну дієздатність та не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням укладає цей Договір, а його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі. Гравець гарантує, що не перебуває в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння та не має інших законодавчих обмежень щодо укладення цього Договору та участі в азартних іграх, та не визнаний іншими організаторами азартних ігор небажаним.

2.4. Якщо особа, всупереч законодавству України та вказаному вище, взяла участь в азартній грі, Договір, укладений між Організатором та такою особою, є нікчемним з усіма правовими наслідками нікчемного правочину.

2.5. Договір вважається укладеним з моменту реєстрації Гравця на Веб-сайті Організатора шляхом створення Клієнтського рахунку, що є підтвердженням повного та безумовного прийняття Оферти.

2.6. Реєстрація на Веб-сайті Організатора є підтвердженням того, що Гравець ознайомлений з Правилами і погоджується, що Організатор буде надавати Послуги відповідно до них, а також ознайомлений з Політикою приватності.

2.7. Якщо Гравець не погоджується з умовами Договору та/або Правилами, він зобов’язаний припинити участь в азартних іграх на Веб-сайті Організатора.

2.8. Факт реєстрації Гравця на Веб-сайті Організатора дає підстави вважати, що Гравець володіє інформацією щодо порядку оподаткування можливого виграшу, встановленого чинним законодавством, а також списання можливих комісій банків.

2.9. Сторони погоджується, що Договір має юридичну силу, є обов’язковим для Сторін та не потребує подальшого підписання Сторонами у паперовому або електронному вигляді.

2.10. Договір не може бути укладений з:

  • громадянами та/або підданими держави, яка у будь-який спосіб окупувала частину території України або яка вчиняє агресію проти України, визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, окрім тих, які мають чинну посвідку на постійне або тимчасове проживання в Україні.
  • з особами, які включені до санкційних списків;
  • з особами, які відповідно до законодавства України є колаборантами та/або займаються колабораційною діяльністю;
  • з особами, які підтримують терористичну діяльність та підпадають під санкції, або аналогічні заходи відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН та/або законодавства України.

2.11. Організатор має право вносити зміни до цього Договору у будь-який момент як з повідомленням Гравця, так і без нього. Чинна редакція Договору опублікована на Веб-сайті і доступна.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За умовами цього Договору Організатор пропонує Гравцеві стати учасником будь-якої з азартних ігор казино, розміщених на Веб-сайті, відповідно до Правил, затверджених Організатором, а Гравець, який зареєструвався на Веб-сайті, може брати участь у запропонованих Організатором азартних іграх шляхом внесення ставки/ставок.

3.2. Окремі азартні ігри казино, розміщені на Веб-сайті Організатора, можуть мати спеціальні правила та умови участі у них, які розміщені на Веб-сайті.

3.3. Перед внесенням ставки Гравець зобов’язаний ознайомитися з Правилами та спеціальними правилами та умовами участі у конкретній грі.

3.4. Факт внесення ставки підтверджує ознайомлення та згоду Гравця з Правилами та спеціальними правилами та умовами участі у конкретній грі. З моменту прийняття ставки у конкретній грі договір на участь у конкретній грі вважається укладеним.

3.5. З приводу буд-яких питань, що виникли у Гравця щодо азартних ігор, а також щодо порядку участі в них, Гравець може звернутися до служби підтримки Організатора на електронну адресу [email protected] або за телефоном 0800-217-799.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Гравець зобов’язується:

4.1.1. Дотримуватися вимог та виконувати обов’язки, передбачені законодавством, а також Правилами та спеціальними правилами та умовами участі у конкретній грі;

4.1.2. Надавати в повному обсязі точні і достовірні персональні дані, які необхідні Організатору для виконання вимог закону, зокрема, оновлювати персональні дані у разі їх зміни.

4.1.3. Надати, на вимогу Організатора, для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи.

4.1.4. На вимогу Організатора негайно залишити гру у разі відмови від пред'явлення документа, що дає можливість встановити особу та її вік.

4.1.5. Не перешкоджати провадженню діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, дотримуватись її правил та цих умов.

4.1.6. Не брати участь у грі у разі, якщо йому обмежено доступ до участі в азартних іграх та/або має ігрову залежність (лудоманію), про що негайно повідомити Організатора;

4.1.7. Не перебувати у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, та не мати визначених цими Правилами та законодавством обмежень.

4.1.8. Дотримуватися принципів відповідальної гри та забезпечити їх додержання, зокрема:

  • забезпечити свою ідентифікацію Організатором та повідомляти негайно Організатора про будь-які обмеження, які перешкоджають участі Гравця у грі;
  • не очікувати будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі;


4.1.9. Негайно повідомляти Організатора про факт несанкціонованого отримання третьою особою персональних даних Гравця, зокрема, документів, що посвідчують його особу, а також отримання третьою особою доступу до Клієнтського рахунку на Веб-сайті, якщо йому стало відомо про такий факт.

4.1.10. У разі виникнення ознак ігрової залежності (лудоманії) припинити користування Веб-сайтом та грати в азартні ігри та звернутися за допомогою організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність. Контакти таких організацій та закладів можна знайти за посиланням https://vulkancasino.ua/uk-ua/responsible-gambling.

4.2. Гравець має право:

4.2.1. Здійснити реєстрацію на Веб-сайті Організатора та управляти Клієнтським рахунком відповідно до цього Договору, Правил та чинного законодавства;

4.2.2. Вимагати від Організатора надання якісних Послуг відповідно до умов цього Договору, Правил та чинного законодавства;

4.2.3. Обмежити свою участь в азартній грі в мережі Інтернет шляхом встановлення особистих обмежень щодо ліміту коштів, які він бажає витратити, встановити обмеження щодо максимального розміру ставок і витрачених коштів в порядку, що передбачений Правилами;

4.2.4. Здійснювати інші права, передбачені Законом та Правилами.

4.3. Організатор зобов’язаний:

4.3.1. Надавати Послуги на Веб-сайті з дотриманням вимог законодавства та ввідповідно до Правил.

4.3.2. Не вчиняти дій, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;

4.3.3. Дотримуватися вимог Закону, Закону про фінансовий моніторинг, Ліцензійних умов, а також інших нормативно-правових актів України; правил проведення азартних ігор;

4.3.4. Проводити виключно дозволені Законом види азартних ігор казино в мережі Інтернет на підставі чинної Ліцензії;

4.3.5. Вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів);

4.3.6. Вживати заходів для запобігання порушенню вимог законодавства Гравцями, працівниками Організатора;

4.3.7. Вживати заходів для недопущення до участі в азартних іграх казино в мережі Інтернет осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження згідно із Законом;

4.3.8. Використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання в їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;

4.3.9. Вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), зокрема, розміщувати у загальному доступі на Веб-сайті інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри: про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;

4.3.10. Розглядати скарги гравців та інших осіб, зокрема, в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені Правилами;

4.3.11. Розміщує на Веб-сайті (та/або в Правилах) інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки).

4.4. Організатор має право

4.4.1. В односторонньому порядку призупинити надання Послуг за цим Договором у випадку порушення Гравцем умов цього Договору, Правил та/або вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

4.4.2. Запитувати у Гравця додаткові документи відповідно до Правил з метою проведення ідентифікації (верифікації) Гравця;

4.4.3. Відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) особі, яка не є Гравцем та/або яка не має права отримання такого виграшу;

4.4.4. Самостійно змінити та/або доповнити умови цього Договору, Правила, без повідомлення Гравця. При цьому Організатор гарантує та підтверджує, що розміщена на його Веб-сайті поточна редакція тексту цього Договору, додатків до нього, Правил, є дійсною;

4.4.5. Зберігати та обробляти будь-яку інформацію, що вводиться Гравцем під час реєстрації Клієнтського рахунку на Веб-сайті або надану Організатору іншим шляхом (включаючи IP та MAC адреси Гравця, дані про його місцезнаходження, версію операційної системи та налаштування пристрою, за допомогою якого Гравець отримує доступ до Веб-сайту, тощо);

4.4.6. Збільшити мінімальний вік гравця для участі в азартній грі;

4.4.7. Реалізовувати інші права відповідно до Закону, Ліцензійних умов та інших нормативно-правових актів України, що регулюють відносини у сфері азартних ігор.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Взаєморозрахунки здійснюються відповідно до Правил.

5.2. Гравець несе відповідальність за коректність здійснюваних ним платежів і зберігання розрахункових документів.

5.3. Будь-які оплати Гравця та/або поповнення вважаються здійсненими після фактичного надходження коштів на рахунки Організатора та прийняття таких коштів Організатором.

5.4. Проведення розрахунків на рахунку Гравця може бути обмежене чи призупинене платіжною системою чи банком відповідно до чинного законодавства.

5.5. Оплата ставок, повернення коштів, внесених Гравцями для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, виплата виграшів гравцям здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему Організатора в мережі Інтернет з урахуванням положень чинного законодавства, зокрема, Закону про фінансовий моніторинг.

5.6. У разі технічних збоїв у роботі системи розрахунків Організатора, виплата Гравцеві здійснюється в порядку, передбаченому Правилами.

5.7. Організатор не надає можливість Гравцю грати у кредит або із розстроченням платежу, або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу.

5.8. При отриманні виплати виграшу (призу) або ставки, що підлягає поверненню має пройти ідентифікацію в порядку, визначеному Правилами.

5.9. Забороняється виплата виграшу (призу), його еквівалента або повернення ставки будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких Гравець пропонує здійснити виплату виграшу (призу), його еквівалента або повернення ставки. Це обмеження не поширюється на випадки звернення щодо повернення ставок, зроблених особою, яка не досягла 21-річного віку, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є її законним представником.

5.10. Строк здійснення виплати виграшу (призу) або повернення ставки визначається Правилами Організатора, але не має перевищувати 10 (десяти) робочих днів з дня визначення отримувача виплати виграшу (призу) або ставки, що підлягає поверненню.

5.11. Організатор має право продовжити передбачений пунктом 5.10 строк, але не більше ніж на 10 (десять) робочих днів з обов’язковим повідомленням Гравця, якому необхідно здійснити виплату виграшу (призу) або повернути ставку, про продовження такого строку із зазначенням причини такого продовження та часу здійснення виплати виграшу (призу) або повернення ставки.

5.12. Детальний порядок прийняття ставок та здійснення виплат встановлюються Правилами.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За порушення умов цього Договору Організатор та Гравець несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків перед Гравцем у випадку порушення Гравцем умов цього Договору, Правил та чинного законодавства України.

6.3. У разі порушення Гравцем умов цього Договору, Правил та Закону Організатор має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення на адресу Гравця повідомлення про розірвання Договору, надалі – Повідомлення про розірвання. У цьому разі цей Договір є розірваним і вважається припиненим в повному обсязі без укладення будь-яких документів через 10 (десять) календарних днів від дати направлення Повідомлення про розірвання.

6.4. У разі припинення цього Договору з підстав, передбачених п. 6.3. цього Договору, Організатор повертає внесені Гравцем на Клієнтський рахунок кошти протягом 120 (сто двадцять) календарних днів з дати розірвання цього Договору, за виключенням штрафу у розмірі 15 % (п’ятнадцять відсотків) від розміру внесених Гравцем на Клієнтський рахунок коштів.

6.5. Гравець несе відповідальність за достовірність наданих документів та інформації відповідно до чинного законодавства України.

7. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. У процесі виконання цього Договору, а також відповідно до вимог чинного законодавства Організатор здійснює обробку персональних даних Гравців.

7.2. Порядок обробки персональних даних, цілі та правові підстави для обробки, а також права суб’єктів даних визначені у Політиці приватності Організатора, яка є невід’ємною частиною цього Договору та доступна за посиланням https://vulkancasino.ua/uk-ua/privacy-policy.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань внаслідок форс-мажорних обставин.

8.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, глобальні спалахи смертельних вірусних епідемій, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Гравець, або держави, резидентом якої є Організатор, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також будь-які дії чи події, які впливають на функціонування онлайн-системи організатора азартних ігор і унеможливлюють надання Послуг Організатором належним чином.

8.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Всі спори за цим Договором вирішуються шляхом переговорів. Якщо вирішити спір шляхом переговорів неможливо, то вирішення відбувається в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10. ТЕРМІН ДІЇ Й АНУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Будь-який Гравець може, призупинити дію свого Клієнтського рахунку (заблокувати Клієнтський рахунок), направивши відповідний лист на [email protected]

10.2. До тих пір поки Гравець не отримає підтвердження про закриття Клієнтського рахунку, на ньому лежить повна відповідальність за будь-які дії з його Клієнтським рахунком від моменту відправки запиту на закриття і до його виконання.

10.3. Перед тим як закрити Клієнтський рахунок, Організатор має право стягнути з нього комісію на суму, яку Гравець винен Організатору. Якщо Клієнтський рахунок Гравця заблокований, скасований або видалений, повернення грошових коштів, які були на ньому в момент закриття, не проводиться і ніякі інші засоби не можуть бути на нього зараховані або переведені в готівку. Подальший доступ Гравця до такого Клієнтського рахунку буде неможливий.

10.4. У разі анулювання Клієнтського рахунку, жодна сторона не має жодних зобов'язань перед іншою.

10.5. Організатор має право заблокувати Клієнтський рахунок Гравця без попереднього повідомлення в наступних випадках:

10.5.1. Організатор вирішив припинити надання послуг всім користувачам в цілому або конкретному Гравцеві;

10.5.2. Клієнтський рахунок Гравця якимось чином пов'язаний з віддаленим раніше рахунком;

10.5.3. Клієнтський рахунок Гравця пов'язаний із заблокованими в даний момент рахунками, тоді у Організатора є право закрити його незалежно від того, як саме він був з ним пов'язаний, і повністю заблокувати облікові дані на цих рахунках. Крім випадків, зазначених в Угоді, залишок на рахунку Гравця буде повернений йому протягом певного періоду, відразу ж після подачі запиту та утримання суми, яку Гравець винен Організатору;

10.5.4. Гравець є учасником, або збирався стати учасником у злочинній змові або намагається зламати онлайн-систему;

10.5.5. Гравець втручається в роботу програмного забезпечення Організатора або намагається маніпулювати їм;

10.5.6. Гравець використовує свій Клієнтський рахунок для цілей, які можуть розглядатися як протиправні, відповідно до чинного законодавства;

10.5.7. Гравець публікує образливу або принизливу інформацію на Веб-сайті.

10.5.8. Якщо Клієнтський рахунок Гравця залишається неактивним протягом тривалого періоду - 3 або більше місяців, Організатор має право закрити Клієнтський рахунок або призупинити його дію без попереднього повідомлення.

10.6. Розірвання угоди можливе за згодою Сторін, крім випадків, цим Договором.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Інформація, що надається Гравцем є конфіденційною.

11.2. Поширення персональних даних без згоди Гравця дозволяється у випадках, визначених діючим законодавством, зокрема Законом України «Про захист персональних даних», Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших.

11.3. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За незаконне розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

11.4. Договір є безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором, чинним законодавством або Правилами. Цей Договір вважається погодженим Гравцем та укладеним за місцезнаходженням Організатора з дати акцептування.

11.5. Відносини, що виникли на підставі цього Договору регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України, Законами України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань», а також прийнятих відповідно до та на виконання Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері азартних ігор та відповідних міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

11.6. Сторони підтверджують, що цей Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.